HLAVNÍ MENU
ODKAZY
Následující text je přebrán z publikačního materiálu "VLASTIVĚDA MORAVSKÁ", rok vydání 1904, Brno
Vevčice,
samostatná katastrální a polní obec na pravém břehu Jevišovky v údolí sevřeném z obou stran nevysokými pásmy pahorkovitými.
Asi před 200 léty byla osada východně nynější osady. Na západní straně nynějších Vevčic býval vrchnostenský rybník (asi tam, kde jest nyní trať zvaná Rybník), který se dle pověsti protrhl, čímž vystoupila a rozlila se voda Jevišovky, zaplavivši a zničivši celou ves. Potom teprve založena byla osada na místě, kde stojí nyní.
Roku 1365 Boček z Horní Plavče zapsal své ženě Kunce na zboží Rudlicích a Vevčicích na 150 hřiven pražských(?) grošů věnem 15 hřiven pražských(?) grošů ročního platu, a kdyby na těch statcích nebylo dosti, má Boček zbytek doplatiti ze zboží svého v Mikulovicích. Týž Boček roku 1376 zapsal Kunce 12 hřiven pražských(?) grošů na vsech Vevčicích, totiž na poplužním dvoře, lesích, a platech, a na Rudlicích a Mackovicích. Dává ji také ze zvláštní lásky svůj dvůr ve Vevčicích s podmínkou, že nikdo jiný jej po ní nesmí sděditi, leč děti, které má s ním.
Roku 1387 Kunka z Plavče darovala své věno na Rudlicích a Vevčicích Petru Hechtovi z Rosic. Celé-li, neví se, neboť již roku 1390 bere na spolek na totéž věno své Zikmundu z Myslibořic, dceru svou, kterou roku 1409 už ovdovělou pohání Jan z Vajtmile, že s ním učinila trh na věno nebožky mateře své v Rudlicích a Vevčicích a slíbila mu věno to spraviti, ale trhu mu nedodržela.
Dcery Bočkovy z Horní Plavče Zikmunda a Eliška roku 1415 postupují své zboží na Rudlicích a Vevčicích janu Vajtmilnarovi ze Žerotic. Odtud byly Vevčice skoro až do roku 1560 při Žeroticích. Roku 1508 připomínají se Vevčice s hradem pustým Lapikusem jako příslušenství Žerotic, s nimiž přešly také na Lechvické ze Zástřizl. Roku 1550 vzala Anna Lechvická ze Zástřizl muže svého Hanuše pozora z Nikelstetta na spolek na ves Vevčice. Po něm dědila veškero zboží žerotínské dcera Johana.
Asi roku 1560 po úmrtí Johany, dcery Pozorovy, prodali plnomocníci zemští Vevčice Sezamovi Zajímačovi z Kunštátu, čímž spojeny byly s Jevišovicemi. Tehdy Vevčice byly přifařeny do Mikulovic. Pan Sezama Jevišovský odepřel desátek roku 1563 faráři mikulovskému Matyáši Pichlovi, proto byla pře o desátek rozhodována před soudem.
Válkou třicetiletou utrpěly Vevčice nemálo. Po válce měly 5 lánů, 9 osedlých domů, 1 nově osedlý a 3 staré pusté. Byly také odtrženy od fary mikulovské a spojeny s farností jevišovickou, při níž v dekanátní zprávě visitační se připomínají roku 1657.
Další osudy velkostatku jsou totožné s osudy Jevišovic. S těmito spojené přešly z rodu Kunštátského na hrabata de Souches a zase na Ugartovce, až roku 1897 zase s Jevišovicemi koupil je vídeňský továrník Biedermann de Turony.